Gas to Energy Final EIA

Gas to Energy Final EIA

Published: January 10, 2023

Gas to Energy Final EIA

Document Type:

File Name: GTE_Volume 1_EIA_Rev 1_Nov 2022.pdf( 69.96 MB )
Download View Document

File Name: GTE_Volume 2_Appendices_Rev 1_Nov 2022.pdf( 59.51 MB )
Download View Document

File Name: GTE_Volume 3_Mgmt Plans_Rev 1_Nov 2022.pdf( 61.08 MB )
Download View Document